Ny begjæring om gjenåpning av Baneheiasaken levert til Gjenopptakelseskommisjonen

Det er nå utarbeidet en ny gjenopptakelsesbegjæring som er levert Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Bakgrunnen for ny begjæring er at det er tilkommet nye fagkyndige opplysninger både når det gjelder mobiltelefonbruk og DNA.

I tillegg er det foretatt en helt ny vurdering av avhørssituasjonene som gir opplysninger som og svekker bevisene sterkt.

Viggo Kristiansens mobilbruk gir ham solid alibi

I Kristiansand byretts dom ble mobiltelefonbeviset avvist til tross for at sakkyndig fra Telenor slo fast at mobiltelefon som befant seg på åstedet ikke kunne nå den basestasjon hvor telefonen var oppkoblet. Dette også til tross for at Viggo Kristiansens mor både i rundspørring og i sin vitneforklaring forklarte at han var ved hjemmet.

Viggo Kristiansens mobiltelefon var i bruk da drapene skjedde, både som telefon og med SMS. Vitnene som sendte SMS og som snakket med Viggo på telefonen er avhørt.

Under lagmannsrettssaken i 2002 var det engasjert et selskap utenom Telenor, Teleplan. Teleplan ga en sakkyndig erklæring om at de ikke kunne konkludere fordi de ikke visste hvordan forholdene var på tidspunktet for de straffbare handlinger den 19. mai 2000.

Det er dokumentert at, til tross for de tekniske opplysninger, så hevdet statsadvokaten og lagmannen under rettsbelæringen at det kunne være dekning til basestasjonen Eg_A på Eg til tross for avstanden. Dette vet vi nå er feil.

Pensjonert siv. ing. Halvard Sivertsen har utført et betydelig arbeide med å gjennomgå Telenorrapporten, Teleplanrapporten og de tekniske opplysninger som foreligger i straffesaken.

Hans konklusjon er at mobiltelefonbeviset er et utelukkelsesbevis. Han viser til at Telenor hadde rett i 2000 da de konkluderte med at det ikke var dekning. Hans gjennomgang av de tekniske data bekrefter det.

Det synes å ha vært en viktig faktor som ble glemt under rettssakene mot Viggo Kristiansen. Når mobiltelefonsamtalene ble vurdert opp mot drapshandlingen prøvde politiet å få bevist at en telefon som var på draps-åstedet allikevel kunne nå frem til basestasjonen utenfor Viggo Kristiansens hjem på EG. Dette til tross for at Telenor hadde opplyst at det ikke gikk, selv når alle andre sendere i nærheten var avslått.

Teleplan, som leverte en rapport der de hevdet ikke å kunne konkludere, gjorde at politiet og aktoratet, og senere retten, la til grunn at en ikke kunne utelukke at det hadde vært dekning fra mobilmasten ved Kristiansens hjem på åstedet. Dermed hadde de plassert Viggo Kristiansen på åstedet. I tillegg overser de også hvor usannsynlig det er at en gjerningsmann ville være opptatt telefonering og tekstmeldinger mens en ugjerning som dette pågikk.

Seks basestasjoner dekket åstedet – Kristiansen var ikke koblet opp mot noen av dem

Det alle glemte var det elementære: En mobiltelefon kobler seg opp mot den nærmeste basestasjonen. Undersøkelser viste at inntil seks basestasjoner dekker åstedet der drapene ble begått, ingen av dem er den Viggo Kristiansens mobil hele tiden var koblet opp mot. Om mobiltelefonen hadde vært på åstedet ville den selvsagt koblet seg opp mot en av de seks basestasjonene som befinner seg i nærheten av Baneheia, blant annet i sentrum av Kristiansand. Den ville ikke koblet seg opp mot Eg_A på Eg.

Siv ing Halvard Sivertsen hevder at dette beviset dermed er et utelukkelsesbevis.

Teleplan sin ingeniør, som skrev deres rapport til Lagmansrettbehandlingen, har til Dagbladet den 5. juli 2016 opplyst at lagmannsretten må ha misforstått hans rapport hvis de har lagt til grunn at det var dekning fra åstedet til Eg_A.

Også Agder politidistrikt har i en påtegning den 5.10.2016 til Statsadvokaten i Agder også lagt til grunn at en mobiltelefon på åstedet ikke har dekning til EG_A. En helt annen konklusjon en det aktor og retten i sin tid hevdet og som bidro til den uriktige dommen av Viggo Kristiansen.

Mobiltelefonrapportene til siv ing Halvard Sivertsen er «nye bevis» etter straffeprosesslovens § 391 1. ledd nr 3.

Feil i DNA-analyser

Kristiansand byrett la i 2001 til grunn, etter sakkyndig utredning fra Rettsmedisinsk Institutt, (RMI) at spanske DNA eksperter mente det var «sikker» DNA fra to personer på åstedet. Siden DNAet stemte med 56,4 % av Norges mannlige befolkning og Viggo Kristiansen støttet det opp mot Jan Helge Andersen sin forklaring om at Viggo Kristiansen hadde vært med.

I 2009 ble det gjennomført nye DNA undersøkelser. Da kom det for første gang frem en fullverdig DNA fra Jan Helge Andersen. Det var ingen nye DNA funn fra Viggo Kristiansen av den nye gjennomgangen.

Den britiske DNA spesialisten, Dr Susan Pope og den norske DNA spesialisten Ragne Farmen fra Gena AS i Stavanger, var begge svært kritiske til konklusjonene om DNA. Dr Susan Pope mente at det DNA, som ble hevdet å være fra Viggo Kristiansen, ikke kunne gi annen konklusjon enn at det kunne være eller ikke være DNA.

DNA spesialist Ragne Farmen mente DNA var et såkalt artefakt, en forurensning, på bakgrunn av sin form og mangel av ytterligere materiale.

Rettsmedisinsk Kommisjon (DRK) hadde hatt analysene til DNA spesialist Ragne Farmen og Dr Susan Pope til vurdering og konkluderte med at det ikke var noe å anføre.

DRK hadde også RMI sin rapport til vurdering. Denne fikk anmerkning og det var at RMI burde vekte funnet av DNA fra Viggo Kristiansen da en slik vekting kunne medføre, enten at han ble trukket inn i saken eller utelukkes. RMI ville ikke gjøre det.

Resultatet ble at da Gjenopptakelseskommisjon i sin avgjørelse i 17.6.2010 behandlet DNA beviset og feilaktig la til grunn at DRK hadde konkludert med at det var DNA fra Viggo Kristiansen.

Det har vært korrespondanse med DRK i forkant av gjenopptakelsesbegjæringen. DRK har i brev av 11.5.2017 beklaget at deres formulering i 2010 kan ha blitt misforstått av Gjenopptakelseskommisjonen. DRK har henvist til DR Susan Pope sin konklusjon fra 2010 som hadde som konklusjon om at funnet kunne være eller ikke være DNA. Det var dette de ”mente” å si at de ikke hadde anmerkninger til det.

DR Susan Pope’s konklusjon sier at funnet, når det har blitt vektlagt, ikke er et bevis for at det er funnet DNA.

Det er dermed også et nytt bevis jfr straffeprosessloven § 391 nr 3.

DNA vurdert ut fra DRK sitt brev av 11.5.2017 er noe annet enn det Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett fikk opplyst fra representanten fra RMI, at  «spanske eksperter mente det var sikkert bevis for at det var to.»

Begge disse bevis, mobiltelefonen og DNA, viser ikke annet enn at det var en person til stede på åstedet.

Jan Helge Andersen forklarte seg usant

I tillegg til det ovenstående så har det hele tiden, i alle gjenåpninger, vært fokusert på de åpenbare feil i Jan Helge Andersens forklaringer. Han fortalte hjemme denne dagen at han skulle til Baneheia og løpe sammen med Heimevernet. I dag vet vi at det ikke var noe slikt løp.

Det er også avdekket at Viggo oppsøkte Jan Helge i Baneheia denne kvelden, før drapene for å få låne nøkkelen til boden som de hadde sammen. Dette fordi Viggo Kristiansen hadde låst inne mobilen og nøklene til å låse sykkelen.

Han ble observert da han hentet sykkelen. Det er vitne som forteller at sykkelen ikke ble stående igjen.

Ofrene ble drept med et spesielt knivsnitt i halspulsåren. Det er et avhør av Jan Helge Andersen der han beskriver i detalj hvordan han hadde lært å bruke denne metoden med kniv, han forteller også at han og Viggo Kristiansen aldri hadde diskutert denne metoden.

Det har alltid blitt oppfattet som spesielt at det er to offer og begge er drept med denne akkurat denne metoden, til tross for at Jan Helge Andersen hevder Viggo Kristiansen drepte den ene og Andersen ble presset til å drepe den andre.

Det som er nytt ved denne begjæring er også en analyse av politiets avhørsmetoder. Tidligere har en fått bistand fra den verdenskjente professor Gisli Gudjonsson som advarte på det sterkeste å legge Jan Helge Andersen sin versjon til grunn. Nå kan en påvise at det var politiet som tidlig mente det var to gjerningsmenn og at Jan Helge Andersen ble oppfordret til å si at de var to. Videre viser avhørene at Jan Helge Andersen på mange måter ble styrt av Politiet til til å trekke inn Viggo i saken, og til hvordan han beskrev hendelsene.

Det er mange forskjellige elementer påberopt i begjæringen for å vise at Viggo Kristiansen er uskyldig.

Gjenopptakelseskommisjonen vil nå sende begjæringen til Statsadvokaten i Agder slik at de kan gi et tilsvar. Deretter vil det sannsynligvis bli en proesessutveksling i saken før konklusjonen kommer.

Hjelp oss gjerne med å dele dette blogginnlegget på din Facebook eller twitterkonto.

14 tanker om “Ny begjæring om gjenåpning av Baneheiasaken levert til Gjenopptakelseskommisjonen

 1. Jeg lurer på hvordan du fant ut at kommisjonen «feilaktig la til grunn at DRK hadde konkludert med at det var DNA fra Viggo Kristiansen.»? På http://www.gjenopptakelse.no/index.php?id=329 så står det bare at «Nye DNA-analyser bidrar ikke til å svekke bevisene mot Viggo Kristiansen», noe som også kunne bety at de har den oppfaningen at bevisene mot Viggo Kristiansen står så sterkt i utgangspunktet at de nye DNA-analysene i praksis ikke har noen betydning.

  Jeg håper for så vidt at gjennoptakelseskommisjonen gjør et mer grundig arbeid enn det som kommer til uttrykk fra avgjørelsestekstene, men med tanke på denne saken, så kan det jo virke som om de ikke tar ting så alvorlig.

  Liker

  1. Takk for et et svært interessant spørsmål om DNA.
    Ved avgjørelsen den 17.6.2010 hadde Gjenopptakelseskommisjonen tre sakkyndige DNA-uttalelser å forholde seg til. Ved denne analyse var det fremkommet DNA funn fra sæd fra Jan Helge Andersen for første gang. Han hadde til politiet og i retten sagt at han satt med ryggen til mens Viggo Kristiansen gjennomførte overgrepene. Det var derfor overraskende at Gjenopptakelseskommisjonen ikke så på dette som et nytt bevis jfr strpl. § 391 1. ledd nr 3.
   De nye undersøkelsene viste ingen nye funn av spor av samme type DNA som Viggo Kristiansen. I Kristiansand byrett i 2001 og i Agder lagmannsrett i 2002 hadde Rettsmedisinsk Institutt (RMI lagt til grunn at det var funn av DNA av samme type som Viggo Kristiansen. Det bel opplyst at det var et sikkert funn som viste at det var to personer til stede på åstedet.
   Nye rettsmedisinske opplysninger fra DNA spesialist Ragne Farmen ved Gena AS i Stavanger påpekte at det RMI kalte funn av DNA kunne være en stutt eller en artefakt, dvs en forurensning. Dette fordi det kun var påvist en allel av flere.
   Dr Susan Pope, som er en av verdens fremste DNA eksperter mente at DNA funnet som stemte med 56,4 % av landets mannlige befolkning, og Viggo Kristiansen, ikke kunne vektes til å være noe bevis i denne drapssaken. Det talte like mye for som imot at det var DNA funn til saken. Det vil si ingen betydning.
   Gjenopptakelseskommisjonen har sett bort fra Ragne Farmen og Dr Susan Pope sine vurderinger og holdt seg til de gamle fra RMI i 2001 og 2002. det har de ikke begrunnet.
   Imidlertid fremkom det at Den Rettsmedisinske Kommisjon (DRK) i 2010 ba RMI å vektlegge sitt funn. Det vil si å forklare hvilken betydning funn av DNA av Viggo Kristiansen hadde for saken. Dette nektet RMI å gjøre. Dette har medført at Gjenopptakelseskommisjonen har misforstått DRK sin uttalelse til RMI til å tro at var DNA fra Viggo Kristiansen der. Her har DRK beklaget at de kan ha uttrykt seg uforståelig, og presisert at de står bak Dr Susan Pope sin konklusjon.
   En er ikke kjent med hvilken kompetanse Gjenopptakelseskommisjonen hadde engasjert når man valgte konklusjonene til de norske sakkyndige og ikke til Ragne Farmen og Dr Susan Pope.

   Liker

 2. L.H. Johansen 8. juli 2017 — 01:49

  Er det mulig å lese begjæringen i sin helhet?

  Liker

  1. Vi har bestemt at vi ikke vil tilgjengeliggjøre begjæringen i sin helhet til alle. Dette fordi deler av innholdet av en så intim og privat karakter at vi ønsker å skåne pårørende og offer for at dette kommer ut i allmenheten.
   Vi får og vurderer imidlertid hele tiden henvendelser fra personer som har en god begrunnelse for å ville lese begjæringen (journalister, forskere etc) og ber deg evt om å ta kontakt med oss med din begrunnelse for å ville lese hele begjæringen.

   Liker

   1. Hva med å ta vekk sensitive deler av begjæringen?

    I hvert fall fra en utenforstående så kan det virke som om politi og påtalemyndigheter har gjort seg skyldig i løgner og lovbrudd, og nå beskytter de seg selv både oppover og nedover i systemet så godt de kan, og at økt oppmerksomhet og ikke minst kunnskap om saken, til allmenheten, er den eneste måten å skape framgang. Om politikere får øynene opp for saken skulle man kanskje tro at ting skjer raskere.

    For meg virker det som om det finnes 3 punkter som er viktige å frem til allmenheten:
    * Ingeniører fra Telenor og Teleplan har alltid gitt Viggo Kristiansen vanntett alibi.
    * Et troverdig vitne så Andersen sammen med jentene rett før drapstidspunktet. Viggo Kristiansen, derimot, har vitne på at han var hjemme.
    * Det har aldri eksistert DNA-profiler fra to personer. Denne påstanden er, og har alltid vært, en ren løgn.

    Liker

 3. Takk for at du har laget denne bloggen. Jeg har satt sammen en oversikt over diverse saksforhold i Norge (korrupsjon, justismord mv.) på http://fampo.info/saksforhold.html , og denne bloggen utgjør et velkomment bidrag.

  Liker

 4. Et konkret spørsmål vedrørende telefon-alibi; ble trafikkdata etc for Andersens telefon innhentet? Det ville vært nærliggende å tru to telefoner på samme sted og som har blitt forflyttet parallelt ville være koplet opp mot de samme basestasjoner. Med forbehold om ulike tjenesteleverandør, så ville jo det også kunne underbygget argumentet at Kristiansens mobiltelefon aldri var på stedet i det aktuelle tidsrommet.

  Liker

 5. Hvis det skulle bli en ny sak som kommer til frifinnelse, hva skjer med skyldspørsmålet for drapet på eldste som Andersen fra før er frifunnet for. For i utgangspunktet kan ikke Andersen tiltales på nytt for samme forhold?

  Liker

 6. nrknut@hotmail.com 11. februar 2020 — 20:34

  Har dere lagt ut statsadvokatens påtegning ifm begjæring om gjenopptakelse?

  Liker

  1. Nei. Vi vurderer å etter hvert legge ut dette, men det er dokumenter som inneholder detaljer som ikke uten videre kan offentliggjøres.

   Liker

 7. nrknut@hotmail.com 11. februar 2020 — 20:37

  Har det blitt foretatt en rekonstruksjon av påstått hendelsesforløp der man innbefatter evt til-og-fra mobiltelefon (i teoretisk dekningsområde til EG-A)?

  Liker

  1. Hei, kan du utdype spørsmålet ditt?

   Jan Helge Andersen forklarer seg detaljert om hvilken rute han og Viggo Kristiansen skal ha gått. Andersen har tegnet opp i kart og også rekonstruert.

   Han sier de forlot Svarttjønn og gikk inn i Baneheia cirka klokken 18.10 og at de senere skiller lag og går ut av området cirka klokken 20.00 etter drapene.
   I hans forklaring er de hele tiden sammen i et område som senere viser seg å være utenfor dekningsområdet til mobilbasen EG_A. I tidsrommet 18.55-19.37 mottar og sender Viggo Kristiansen fire tekstmeldinger. To inn og to ut. Tekstmeldingen klokken 18.57 (utgående) er cirka 50 minutter etter at Andersen sier de forlot det som er dekningsområdet til EG_A. Tilfeldigvis er dette også i omtrent samme tidsrom som politiet og Andersen mener at de to domfelte skal ha truffet ofrene.

   Andersens forklaring er på ingen måte forenelig med Viggo Kristiansens mobildata.

   Liker

 8. Bernt D Hagtvedt 5. april 2020 — 19:17

  Denne saken er i utgangspunktet interessant, synes jeg. For at den skal fenge ytterligere, ønsker jeg for min del å få tilgang til så mye autentisk materiale som mulig. Jeg forstår de personvernhensyn som brukes som begrunnelse for ikke å offentliggjøre begjæringen og øvrige parters tilsvar til denne. Jeg forstår også at sladding er ressurskrevende og forbundet med kostnader.
  Jeg har sett dommen fra lagmannsretten. Den har jo begrenset interesse når man er ute etter å gjøre seg opp en oppfatning om hva den dømmende rett la til grunn; dommen er jo en jury-/lagrettesak der det ikke er gitt begrunnelse for avgjørelsen av skyldspørsmålet. (Kronargumentet mot juryordningen!)
  Særlig hvis dommen fra Kristiansand byrett er dypt og bredt begrunnet og hvis det ble brukt i det vesentlige de samme bevis i begge instanser, vil jo byrettsdommen ha stor interesse.
  Jeg har på denne bakgrunn (i denne omgang) 2 spørsmål:
  1. Var bevisene i det vesentlige de samme for by- som lagmannsrett?
  2. Vil byrettsdommen bli gjort tilgjengelig?

  Liker

  1. Hei Bernt,
   Gode refleksjoner du har her.
   Til dine spørsmål:
   1) Ja, i hovedsak var det helt likt bevisbilde i by- og lagmannsretten. Det eneste som var nytt i lagmannsretten var at man der trakk inn ytterligere én sakkyndig på teledata – en ingeniør som jobbet i firmaet Teleplan (Inge Schøyen). Aktoratet (og retten) har feilaktig tatt hans vitnemål til inntekt for at man ikke kan si om EG_A (basestasjonen VK hele tiden var oppkoblet til) kunne nås fra åstedet. Han (Inge Schøyen) har senere uttalt (Dagbladet 5. juli 2016) at hvis retten brukte hans vitnemål for å konkludere slik, så har retten misforstått. Den dag i dag bruker daværende Politiinspektør Arne Pedersen feilaktig dette som argument mot den nye sakkyndige rapport som er en del av dagens gjenopptakelsesbegjæring. Selv ikke om de seks mastene som kunne nås fra åstedet var skrudd AV, så ville en telefon på åstedet koble seg opp mot den Viggo Kristiansen hele tiden var koblet opp mot og kommuniserte via.
   2) Vi har ingen planer om å legge byrettsdommen ut på bloggen, men vi kan gjerne sende deg den på epost. Send da en henvendelse til as@smco.no.

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close