Det er nå utarbeidet en ny gjenopptakelsesbegjæring som er levert Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Bakgrunnen for ny begjæring er at det er tilkommet nye fagkyndige opplysninger både når det gjelder mobiltelefonbruk og DNA.

I tillegg er det foretatt en helt ny vurdering av avhørssituasjonene som gir opplysninger som og svekker bevisene sterkt.

Viggo Kristiansens mobilbruk gir ham solid alibi

I Kristiansand byretts dom ble mobiltelefonbeviset avvist til tross for at sakkyndig fra Telenor slo fast at mobiltelefon som befant seg på åstedet ikke kunne nå den basestasjon hvor telefonen var oppkoblet. Dette også til tross for at Viggo Kristiansens mor både i rundspørring og i sin vitneforklaring forklarte at han var ved hjemmet.

Viggo Kristiansens mobiltelefon var i bruk da drapene skjedde, både som telefon og med SMS. Vitnene som sendte SMS og som snakket med Viggo på telefonen er avhørt.

Under lagmannsrettssaken i 2002 var det engasjert et selskap utenom Telenor, Teleplan. Teleplan ga en sakkyndig erklæring om at de ikke kunne konkludere fordi de ikke visste hvordan forholdene var på tidspunktet for de straffbare handlinger den 19. mai 2000.

Det er dokumentert at, til tross for de tekniske opplysninger, så hevdet statsadvokaten og lagmannen under rettsbelæringen at det kunne være dekning til basestasjonen Eg_A på Eg til tross for avstanden. Dette vet vi nå er feil.

Pensjonert siv. ing. Halvard Sivertsen har utført et betydelig arbeide med å gjennomgå Telenorrapporten, Teleplanrapporten og de tekniske opplysninger som foreligger i straffesaken.

Hans konklusjon er at mobiltelefonbeviset er et utelukkelsesbevis. Han viser til at Telenor hadde rett i 2000 da de konkluderte med at det ikke var dekning. Hans gjennomgang av de tekniske data bekrefter det.

Det synes å ha vært en viktig faktor som ble glemt under rettssakene mot Viggo Kristiansen. Når mobiltelefonsamtalene ble vurdert opp mot drapshandlingen prøvde politiet å få bevist at en telefon som var på draps-åstedet allikevel kunne nå frem til basestasjonen utenfor Viggo Kristiansens hjem på EG. Dette til tross for at Telenor hadde opplyst at det ikke gikk, selv når alle andre sendere i nærheten var avslått.

Teleplan, som leverte en rapport der de hevdet ikke å kunne konkludere, gjorde at politiet og aktoratet, og senere retten, la til grunn at en ikke kunne utelukke at det hadde vært dekning fra mobilmasten ved Kristiansens hjem på åstedet. Dermed hadde de plassert Viggo Kristiansen på åstedet. I tillegg overser de også hvor usannsynlig det er at en gjerningsmann ville være opptatt telefonering og tekstmeldinger mens en ugjerning som dette pågikk.

Seks basestasjoner dekket åstedet – Kristiansen var ikke koblet opp mot noen av dem

Det alle glemte var det elementære: En mobiltelefon kobler seg opp mot den nærmeste basestasjonen. Undersøkelser viste at inntil seks basestasjoner dekker åstedet der drapene ble begått, ingen av dem er den Viggo Kristiansens mobil hele tiden var koblet opp mot. Om mobiltelefonen hadde vært på åstedet ville den selvsagt koblet seg opp mot en av de seks basestasjonene som befinner seg i nærheten av Baneheia, blant annet i sentrum av Kristiansand. Den ville ikke koblet seg opp mot Eg_A på Eg.

Siv ing Halvard Sivertsen hevder at dette beviset dermed er et utelukkelsesbevis.

Teleplan sin ingeniør, som skrev deres rapport til Lagmansrettbehandlingen, har til Dagbladet den 5. juli 2016 opplyst at lagmannsretten må ha misforstått hans rapport hvis de har lagt til grunn at det var dekning fra åstedet til Eg_A.

Også Agder politidistrikt har i en påtegning den 5.10.2016 til Statsadvokaten i Agder også lagt til grunn at en mobiltelefon på åstedet ikke har dekning til EG_A. En helt annen konklusjon en det aktor og retten i sin tid hevdet og som bidro til den uriktige dommen av Viggo Kristiansen.

Mobiltelefonrapportene til siv ing Halvard Sivertsen er «nye bevis» etter straffeprosesslovens § 391 1. ledd nr 3.

Feil i DNA-analyser

Kristiansand byrett la i 2001 til grunn, etter sakkyndig utredning fra Rettsmedisinsk Institutt, (RMI) at spanske DNA eksperter mente det var «sikker» DNA fra to personer på åstedet. Siden DNAet stemte med 56,4 % av Norges mannlige befolkning og Viggo Kristiansen støttet det opp mot Jan Helge Andersen sin forklaring om at Viggo Kristiansen hadde vært med.

I 2009 ble det gjennomført nye DNA undersøkelser. Da kom det for første gang frem en fullverdig DNA fra Jan Helge Andersen. Det var ingen nye DNA funn fra Viggo Kristiansen av den nye gjennomgangen.

Den britiske DNA spesialisten, Dr Susan Pope og den norske DNA spesialisten Ragne Farmen fra Gena AS i Stavanger, var begge svært kritiske til konklusjonene om DNA. Dr Susan Pope mente at det DNA, som ble hevdet å være fra Viggo Kristiansen, ikke kunne gi annen konklusjon enn at det kunne være eller ikke være DNA.

DNA spesialist Ragne Farmen mente DNA var et såkalt artefakt, en forurensning, på bakgrunn av sin form og mangel av ytterligere materiale.

Rettsmedisinsk Kommisjon (DRK) hadde hatt analysene til DNA spesialist Ragne Farmen og Dr Susan Pope til vurdering og konkluderte med at det ikke var noe å anføre.

DRK hadde også RMI sin rapport til vurdering. Denne fikk anmerkning og det var at RMI burde vekte funnet av DNA fra Viggo Kristiansen da en slik vekting kunne medføre, enten at han ble trukket inn i saken eller utelukkes. RMI ville ikke gjøre det.

Resultatet ble at da Gjenopptakelseskommisjon i sin avgjørelse i 17.6.2010 behandlet DNA beviset og feilaktig la til grunn at DRK hadde konkludert med at det var DNA fra Viggo Kristiansen.

Det har vært korrespondanse med DRK i forkant av gjenopptakelsesbegjæringen. DRK har i brev av 11.5.2017 beklaget at deres formulering i 2010 kan ha blitt misforstått av Gjenopptakelseskommisjonen. DRK har henvist til DR Susan Pope sin konklusjon fra 2010 som hadde som konklusjon om at funnet kunne være eller ikke være DNA. Det var dette de ”mente” å si at de ikke hadde anmerkninger til det.

DR Susan Pope’s konklusjon sier at funnet, når det har blitt vektlagt, ikke er et bevis for at det er funnet DNA.

Det er dermed også et nytt bevis jfr straffeprosessloven § 391 nr 3.

DNA vurdert ut fra DRK sitt brev av 11.5.2017 er noe annet enn det Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett fikk opplyst fra representanten fra RMI, at  «spanske eksperter mente det var sikkert bevis for at det var to.»

Begge disse bevis, mobiltelefonen og DNA, viser ikke annet enn at det var en person til stede på åstedet.

Jan Helge Andersen forklarte seg usant

I tillegg til det ovenstående så har det hele tiden, i alle gjenåpninger, vært fokusert på de åpenbare feil i Jan Helge Andersens forklaringer. Han fortalte hjemme denne dagen at han skulle til Baneheia og løpe sammen med Heimevernet. I dag vet vi at det ikke var noe slikt løp.

Det er også avdekket at Viggo oppsøkte Jan Helge i Baneheia denne kvelden, før drapene for å få låne nøkkelen til boden som de hadde sammen. Dette fordi Viggo Kristiansen hadde låst inne mobilen og nøklene til å låse sykkelen.

Han ble observert da han hentet sykkelen. Det er vitne som forteller at sykkelen ikke ble stående igjen.

Ofrene ble drept med et spesielt knivsnitt i halspulsåren. Det er et avhør av Jan Helge Andersen der han beskriver i detalj hvordan han hadde lært å bruke denne metoden med kniv, han forteller også at han og Viggo Kristiansen aldri hadde diskutert denne metoden.

Det har alltid blitt oppfattet som spesielt at det er to offer og begge er drept med denne akkurat denne metoden, til tross for at Jan Helge Andersen hevder Viggo Kristiansen drepte den ene og Andersen ble presset til å drepe den andre.

Det som er nytt ved denne begjæring er også en analyse av politiets avhørsmetoder. Tidligere har en fått bistand fra den verdenskjente professor Gisli Gudjonsson som advarte på det sterkeste å legge Jan Helge Andersen sin versjon til grunn. Nå kan en påvise at det var politiet som tidlig mente det var to gjerningsmenn og at Jan Helge Andersen ble oppfordret til å si at de var to. Videre viser avhørene at Jan Helge Andersen på mange måter ble styrt av Politiet til til å trekke inn Viggo i saken, og til hvordan han beskrev hendelsene.

Det er mange forskjellige elementer påberopt i begjæringen for å vise at Viggo Kristiansen er uskyldig.

Gjenopptakelseskommisjonen vil nå sende begjæringen til Statsadvokaten i Agder slik at de kan gi et tilsvar. Deretter vil det sannsynligvis bli en proesessutveksling i saken før konklusjonen kommer.

Hjelp oss gjerne med å dele dette blogginnlegget på din Facebook eller twitterkonto.