Hvorfor kritiserer Sjødin NRK?

Journalisten.no har i dag en artikkel om at advokat Arvid Sjødin boikotter NRK-Sørlandet. Artikkelen er også publisert av NTB og blant annet på Dagbladet.no Artikkelen etterlater en del spørsmål. Arvid Sjødin og vi i støttegruppa til Viggo Kristiansen har derfor behov for å presisere og forklare hva det er snakk om.

For det første vil vi påpeke at boikott er et sterkt ord. Det saken dreier seg om er at vi ikke ønsker å bidra med informasjon til én journalist og én av NRKs redaksjoner, fordi vi har hatt negative opplevelser og ikke stoler på at vi blir behandlet ordentlig.

Vi har ingen problemer med at flere sider får uttale seg, eller at NRK fremsetter påstander fra andre aktører hvor vi ikke er enige i det som blir sagt. Men det må være en forutsetning at det NRK sier til oss er riktig, at også vi får anledning til å komme skikkelig til orde og at vi får gi samtidig tilsvar til kritikk som rettes mot oss. Vi mener dette er grunnleggende.

NRK har flere ganger fått skriftlige og muntlige tilbakemeldinger om hva det reageres mot. I utgangspunktet var det ikke vår hensikt å gå ut med dette, men når saken nå har blitt kjent og offentliggjort i Journalisten.no, velger vi å publisere den siste e-post-utvekslingen mellom NRK, Arvid Sjødin og Mikkel Tronsrud, som omtales i artikkelen. Dette for å gi en bredere bakgrunn for hva saken dreier seg om.

Nb. NRK har ikke gitt noe svar til oss på den siste e-posten, fra Mikkel Tronsrud.

*

E-poster mellom Thomas Sommerset (NRK), Arvid Sjødin (forsvarer) og Mikkel Tronsrud (frivillig for Kristiansen):

Fra: Mikkel Tronsrud
Date: man. 18. mai 2020 kl. 19:26
Subject: NRK og Sommersets dekning av Baneheia-saken
To: Thomas Sommerset

Thomas Sommerset

Jeg viser til din henvendelse til Advokat Arvid Sjødin (nedenfor), hvor du ber om å få tilsendt dokumenter i Baneheia-saken, og bilder av Viggo Kristiansens sykkel.

Da vårt svar medfører kritikk av din og NRKs dekning av Baneheia-saken, kopierer jeg Kyrre Nakkim, Morten Rød og Marius Tetlie i svaret. NRK har med dette en klar oppfordring til å foreta en intern gjennomgang av hvordan saken har blitt dekket og hvordan du i særdeleshet har gått frem.

Det korte svaret på din henvendelse er at NRK nå har en vei å gå for å gjenopprette vår tillit.

Etter flere ensidige og ubalanserte mediesaker fra deg, og det vi opplever som brudd på både tillit og Vær Varsom-plakaten fra din side, ønsker vi ikke å ha noe mer med deg eller NRK Sørlandet å gjøre i sakens anledning. Skal det være aktuelt å snakke med NRK forutsetter det at saken dekkes av en annen redaksjon og av journalister uten forutinntatte holdninger. Vi må kunne forvente å bli behandlet på en redelig måte og at journalistene som dekker saken har tilstrekkelig kritisk distanse.

Vi har vært i kontakt med Viggo Kristiansen og hans familie og har fremlagt din henvendelse til Sjødin for dem. Også Kristiansen og hans familie opplever at du ikke er til å stole på. Deres svar er at heller ikke de ser noen grunn til å bistå deg med noe i saken.

Nektelse av samtidig tilsvar

Grunnene til den negative innstillingen til deg og NRK Sørlandet er flere.

Det vi opplever som mest alvorlig er at du og NRK lanserte et massivt og koordinert medieangrep på Viggo Kristiansens gjenåpningsbegjæring og hans forsvarer Arvid Sjødin, samtidig som du nektet Sjødin samtidig tilsvar.

Da du jobbet med saken ba du om et intervju. I e-post til Sjødin skriver du at spørsmålene skulle handle om «frustrasjon over at Baneheia-saken ennå ikke er ferdig behandlet». Dette er en frustrasjon som Viggo Kristiansen og hans familie i høyeste grad deler.

Realiteten var at du og NRK hadde en annen agenda. I virkeligheten omhandlet saken at de etterlatte kritiserte Viggo Kristiansens årelange kamp for å renvaske seg fra drapsdommen. Istedenfor et reelt samtidig tilsvar, sakset dere et kort sitat fra Sjødin fra intervjuet, som opp mot kritikken fremsto som malplassert. På den måten skapte dere et uriktig inntrykk av at Sjødin var gitt anledning til å svare på kritikken og påstandene.

NRKs kampanje mot Kristiansen og Sjødin besto av en serie artikler over flere dager, i tillegg til to tunge innslag på Dagsrevyen. Dette ble presentert så bredt som mulig på NRK1, NRK.no, NRK Nyheters Facebook-side, NRK Sørlandets nettside og NRK Sørlandets Facebook-side.

Sakene inneholdt flere kritiske uttalelser og påstander om Sjødin og Kristiansen hvor NRK kun lot én side i saken få slippe til (foruten det nevnte sitatet). For å nevne noe, uttalte en av de etterlatte at Kristiansen først drepte hans datter og deretter har terrorisert hodet hans i 20 år ved å forsøke å få saken opp igjen. Det ble hevdet at Kristiansens sak baserer seg på halvsannheter og utelatte fakta. Skyldspørsmålet ble kommentert av alle de etterlatte, hvor de uttaler at de kjenner saken og dokumentene, at de vet hva som er sant og ikke og at de er sikre på at Kristiansen er skyldig og at det ikke er kommet frem noe nytt i gjenåpningsbegjæringen. Sjødin blir etter hvert også omtalt som en «prosessløve» som utnytter systemet, som markedsfører seg selv og ikke forstår hva bevis er.

Side om side med kritikken fra de etterlatte, presenterte NRK en lang kronikk fra tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Her fikk Pedersen fritt og uimotsagt prosedere det han mener er bevis mot Kristiansen. At dette utløste et sterkt behov for å få gi tilsvar har selvfølgelig både du og redaksjonen i NRK Sørlandet vært fullt klar over lenge før dere gikk til publisering.

Da Sjødin så de første nettartiklene sammen med Arne Pedersens kronikk, og forsto hvor utilstrekkelig han selv ble sitert i saken, tok han kontakt med deg og ba om å få gi et tilsvar, og at dere i det minste måtte bruke de uttalelsene han hadde gitt om bevissituasjonen. Det nektet du ham. Isteden gikk dere videre med innslaget på Dagsrevyen, uten at Sjødin fikk slippe til med svar på kritikken (foruten det utklipte sitatet).

I kjølvannet av NRKs kampanje og Arne Pedersens kronikk, var det flere som reagerte. Vi har fått vite at Frode Helmich Pedersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, skrev et tilsvar til Arne Pedersens innlegg og sendte det til NRK. Helmich Pedersens tidligere arbeid med saken burde gjøre ham til en høyst relevant stemme som kunne balansere Arne Pedersens ensidige prosedering. Helmich Pedersen slapp ikke til. Isteden lanserte NRK nye saker og et nytt innslag på Dagsrevyen, med en ny kritisk vinkling mot Sjødin.

Da jeg selv sendte inn et svar til NRK opplevde også jeg flere problematiske sider ved prosessen. Jeg går ikke inn på detaljene rundt dette her, men resultatet var at Arne Pedersens mange uriktige påstander fikk stå uimotsagt i nær en uke før andre slapp til. Da jeg og etter hvert Sjødin til sist slapp til, var det med langt mindre eksponering enn de etterlattes kritikk av Viggo Kristiansen og hans forsvarer.

NRKs ubalanserte dekning

I etterkant har vi blitt kontaktet av flere personer som reagerer på ensidigheten i NRKs dekning av saken. En av de som kontaktet oss har gjennomgått 185 artikler om Baneheia-saken fra NRK.no.

Av gjennomgangen fremgår det at de etterlatte kommer til orde i langt større utstrekning enn Kristiansens forsvarere. Dette står i klar motsetning til det som blir hevdet i innslagene fra de etterlatte.

I analysen vi har fått tilsendt vurderes 80 artikler til å ha innhold eller vinkling som er kritisk til Viggo Kristiansen, eller som gir støtte til dommen mot ham, mot 14 saker hvor det er støtte til gjenåpning. Tre artikler har ikke fått noen score, mens 88 saker er vurdert til å ha en nøytral eller ikke vinklet tilnærming. I de nøytrale artiklene ligger også mange informasjons-artikler og innslag av typen som forteller at Gjenopptakelseskommisjonen har utsatt behandlingen o.l.

Jeg sender gjerne vurderingen til dere som står som kopi. Som nevnt innledningsvis har NRK en oppfordring til å gjennomgå sin egen dekning av en så alvorlig sak, hvor en person mener seg uskyldig dømt.

Konklusjon

Som nevnt har vi ikke lenger tillit til deg. Konsekvensen er at vi ikke kan stole på at du behandler opplysninger og dokumenter på en etterrettelig måte.

Vi innser selvsagt at vi ikke har mulighet til å hindre at du fortsetter din kampanje mot Kristiansen, men vi ser ingen grunn til å bidra til det.

På vegne av Arvid Sjødin, Viggo Kristiansen og hans familie

Mikkel Tronsrud

Kopi sendes til familien Kristiansen

———————————–

Fra: Thomas Sommerset
Sendt: fredag 15. mai 2020 22:23
Til: Arvid Sjødin
Emne: SV: Flere dokumenter Banehreia?

Hei igjen.

Synd du oppfatter det slik. Vi har verken noen agenda eller noen form for aksjon herfra.

Det at du ikke fikk mer plass sist, har jeg svart på før. Det går på at dette var en annen sak enn å gå dypt inn bevisene. Hvis det du sa skulle ha vært med, måtte tilsvarende vært med fra politi/påtale. Det hørte ikke hjemme i saken om foreldrenes opplevelse av dette.

Denne gangen jobber jeg med en annen type sak, som er en gjennomgang av bevis og hva begge sider legger vekt på. Det er en gjennomgang av hele prosessen med kommisjonen.

I den sammenheng skulle jeg for eksempel gjerne hatt bilde av Viggos sykkel, som faren har hjemme på loftet. Det gir mening å vise hvor spesiell den var der den stod eller ikke ved bommen ved Svarttjønn.  Kan en jogger som tøyde ut der ha oversett den? Det kan folk lettere vurdere hvis vi viser bilde av sykkelen. Aller helst ved bommen. Men hvis du ikke ønsker å bistå, så forholder vi oss til det.

Jeg synes det er beklagelig. Det må gå an å snakke sammen, selv om man er uenig i vinkel eller valg av kilder. Tar mer enn gjerne en prat ved anledning.

Thomas Sommerset

Redaksjonssjef

NRK Sørlandet 

Direkte: + 47 xx xx xx xx

Post: Markens gate 9, 4610 Kristiansand

nrk.no

———————————–

Fra: Arvid Sjødin
Sendt: torsdag 14. mai 2020 23:21
Til: Thomas Sommerset
Emne: SV: Flere dokumenter Banehreia?

Nei jeg vil ikke bistå med det.

NRK Sørlandet har en egen agenda om å hindre at en uriktig dømt får opp sin sak. Det viser de program som ble laget hvor NRK Sørlandet, til tross for det var opplyst i intervju av meg, unnlot å nevne at det var nye forhold som var kommet til før siste gjenopptakelsesbegjæring.  Videre startet NRK Sørlandet en aksjon mot Viggo Kristiansens forsvarer for å få han til å avslutte sitt arbeide med saken og innhentet støtte for sin aksjon fra FRP. Enten laget NRK Sørlandet et faktum om at det var forsvarer sin skyld at det var seks gjenåpninger, eller så er redaksjonen fylt med manglende evne til å forstå denne type saker.

Jeg kan ikke levere noe til NRK Sørlandet eller gi noe intervju da agendaen til NRK Sørlandet ødelegger alt budskap.

Jeg aksepterer at en kan være uenig, men når en ikke tar med vårt budskap om nye forhold, og nekter å gi oss tilsvarsrett i etterkant, da er NRK Sørlandet en institusjon man ikke skal ha noe med å gjøre.

Arvid Sjødin

Advokat

———————————–

Fra: Thomas Sommerset
Sendt: torsdag 14. mai 2020 22:05
Til: Arvid Sjødin
Emne: Flere dokumenter Banehreia?

Hei igjen fra Sørlandet.

Litt sånn på si, jobber jeg med en oppsummerende artikkel av alle rundene Baneheia-saken har hatt i Gjenopptakelseskommisjonen.

Jeg har begjæringen deres fra sommeren 2017, samt ditt sluttinnlegg fra 16. mai 2019. Men er det noe i mellom der? Det forekommer meg et tilsvar på tilsvaret fra statsadvokaten.

Thomas Sommerset

Redaksjonssjef

NRK Sørlandet 

Direkte: + 47 xx xx xx xx

Post: Markens gate 9, 4610 Kristiansand

nrk.no

 

3 tanker om “Hvorfor kritiserer Sjødin NRK?

 1. Dere i støttegruppen til VK har gjort en veldig god figur, frem til nå. Den oppførselen dere nå viser er intet mindre enn patetisk. Nå når dere har fått litt vind i seilene, har dere tydeligvis mistet evnen til å skille mellom usaklighet og uenighet. Dere må tåle at det trykkes kronikker som ikke spiller på deres premisser, og når dere nå går så langt som å bryte bånd og stempler Sommerset for uredelig, har dere krysset en grense som motparten deres aldri har vært i nærheten av å krysse. Veldig skuffende.

  Liker

  1. Hei! Vi tåler veldig godt uenighet. Vi har ingen problemer med at andre får slippe til med motsatt syn.

   Det vi har påpekt overfor NRK er at vi ikke har fått anlending til å svare på uriktige påstander om sakens bevis og at vi ikke har fått svare på personangrep. Å bli nektet å svare på kritikk og uriktige påstander oppleves som ugreit. I tillegg har vi påpekt overfor NRK og Sommerset at sistnevnte ikke var ærlig om hva slags sak han jobbet med da han ba om intervju. Det må det være lov å si ifra om. Når du opplever at noen ikke snakker sant til deg, må det også være lov å si at du ikke lenger har tillit til vedkommende.

   Når du sier at vi har krysset en grense som motparten aldri har vært i nærheten av å krysse, så vil jeg anbefale deg å sette deg inn i den kritikken som ble rettet mot Sjødin i flere artikler og to Dagsrevy-innslag på NRK og hva som blir sagt om både ham og andre i støttegruppa i andre sammenheng. Jeg vil også anbefale deg å se på hvordan andre som har engasjert seg i saken blir omtalt. – Det mangler ikke på beskyldninger.

   Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close