Viggo Kristiansen klager VG til PFU – les klagen her

Viggo Kristiansen har etter råd fra støttegruppen klaget VG inn til PFU. Det reageres spesielt på en episode av «Krimpodden» og et innslag laget for VGTV.
Siden vi på klagetidspunktet var i en situasjon da Baneheia-saken fortsatt var under etterforskning og på nytt skal opp til doms, stilles det store krav til presisjon og etterrettelighet i journalistikken.

Vi er på mange måter en situasjon som mediene i Norge aldri har vært i før. Overtrampene Viggo Kristiansen innklager menes å være grove brudd blant annet på retten til samtidig imøtegåelse, muligheten for tilsvar og plikten til å kontrollere faktiske opplysninger.
Klagen er bredt anlagt og gir PFU anledning til å debattere, grensesette og rådgi i det som er vanskelige journalistiske overveielser.

Vi gjengir nedenfor klagen i sin helhet slik den er sendt inn til Pressen Faglige Utvalg (PFU).


Klage til Pressens faglige utvalg (PFU)

Viggo Kristiansen mot Verdens Gang

1.   Klager og de innklagde programmene

Etter fullmakt klager Terje Helland på vegne av Viggo Kristiansen. Helland er mediekontakt for Viggo Kristiansen, Kristiansens familie, Kristiansens støttegruppe og advokatene Sjødin og Gulstad.

Innklagd er Verdens Gang (VG) ved ansvarlig redaktør Gard Steiro.

De innklagde programmene er VGs podkast Krimpodden: Episoden 23. september 2021 «Baneheia: Tror på nye svar». https://www.vg.no/podkast/vgtv/program/100417

VGs videoproduksjon VGTV: Episoden 9. juli 2021 «Baneheia: Undersøker omstridt bevis». https://www.vgtv.no/video/221373/baneheia-undersoeker-omstridt-bevis

VGs presisering: Publisert fredag 29. oktober i Krimpodden og på VG.no/rettelser/

2.   Innledning

Om risiko for forhåndsdømming og rett til kontradiksjon

Den 18. februar 2021 ble dommen mot Viggo Kristiansen gjenåpnet. Gjenopptakelseskommisjonen legger til grunn at nye bevis i saken gir en rimelig mulighet for at Kristiansen kan bli frifunnet. Kommisjonen har også påpekt at sakens øvrige bevis nå kan bli vurdert annerledes enn da Kristiansen ble tiltalt og dømt.

Uavhengig av om påtalemyndigheten tar ut ny tiltale eller velger å innstille på frifinnelse av Kristiansen, så skal Baneheia-saken opp for domstolene på nytt. Saken er i skrivende stund under etterforskning og befinner seg følgelig på et stadium hvor det er fare for at Kristiansen blir forhåndsdømt i mediene. Det er også grunn til å frykte at uriktige påstander i mediene vil hefte ved Kristiansen selv etter en eventuell frifinnelse.

Vi ber PFU vurdere de innklagde produksjonene i lys av at skyldspørsmålet var uavklart på publiseringstidspunktene og at saken var under etterforskning og politiet hadde ikke kommet med sin innstilling.

De presseetiske bruddene (sammendrag)

I de innklagde produksjonene bryter VG flere bestemmelser i Vær Varsom-plakaten, og dermed også god presseskikk.

Krimpodden

I programmet fremsettes flere uriktige påstander. VG blander fakta og kommentar og begir seg inn i grunnløse spekulasjoner.

VG fremsetter påstander fra anonyme politikilder uten å søke tilstrekkelig kildebredde, uten å kontrollere fakta og uten å stille kildene nødvendige kritiske spørsmål. VG synliggjør ikke hvilken rolle kildene har (eller hadde) i saken og hvilke mulige bakenforliggende motiv de kan ha for å ramme Kristiansen med sine påstander.

Kristiansen ble ikke forelagt noen av disse påstandene og fikk følgelig ikke imøtegå fremstillingen.

VGTV

Videoen presenteres under en overskrift som det ikke er dekning for i innslaget. VG blander fakta og kommentar og presenterer en oppkonstruert og fiksjonspreget teori om hvordan Kristiansen kan ha gått i skytteltrafikk ut og inn av åstedet for å sende tekstmeldinger, samtidig som han har kontrollert tre personer (en voksen person og to mindre jenter) og begått voldtekt og drap. For å få sin fiksjon til å stemme, fjerner VG en stor del av det hendelsesforløpet som politiet og domstolene har lagt til grunn. Dette gjøres uten å opplyse om dette for seerne.

Kristiansen ble ikke forelagt noen av disse påstandene og fikk følgelig ikke imøtegå fremstillingen.

VGs rettelser

Etter at klagerne hadde hatt både skriftlig og muntlig kommunikasjon med VG, valgte VG å legge inn det de omtaler som «presiseringer» i Krimpodden. I presiseringen ble det lagt inn ytterlige feil. Heller ikke påstandene i presiseringen fikk Kristiansen anledning til å kommentere og imøtegå. Dette til tross for at vi på det daværende tidspunktet var i dialog med VG for å finne en løsning, og at VG var blitt kjent med konkrete innvendinger mot påstandene.

3.   Punkter i Vær varsom-plakaten (VVP) som er brutt

På slutten av klagen har vi gjengitt mer spesifikt hva som er grunnen til at vi mener VG har brutt presseskikken. Nedenfor følger en opplisting av hvilke punkter vi mener er brutt.

1.5 om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter

Straffedømte som har fått sin sak gjenåpnet har potensielt vært utsatt for alvorlig urett fra politi og rettsapparat. Dette er i kjernen av bestemmelsen om at «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.».

Likevel fremsetter VG påstander mot Kristiansen fra anonyme politikilder, uten å synliggjøre kildenes roller og ansvar i saken, og uten å gi rom for imøtegåelse.

3.2 om kildebredde og kontroll av faktiske opplysninger

Mange av påstandene og feilene som rammer Kristiansen mangler nødvendig kildebredde og motforestillinger. Publikum skulle blitt gjort oppmerksom på at påstandene bestrides av Kristiansen. Hadde VG sjekket påstandende ville de ha oppdaget feilene og de ville blitt korrigert før publisering. Når publisering likevel ble gjort, så viser det at VG ikke har gjort nødvendig faktakontroll. Vi viser til at PFU tidligere har påpekt den nære sammenhengen mellom samtidig imøtegåelse (4.14) og kontroll av fakta (3.2) og påpeker at Kristiansen ikke ble gitt anledning til samtidig imøtegåelse.

4.2 om sammenblanding av kommentar og faktiske opplysninger

Innslagene inneholder kommentarer fra krimkommentator Øystein Milli og programleder Håvard Kristoffersen Hansen. De opptrer begge som undersøkende journalister, hvor de etter eget utsagn belyser bevis, setter seg grundig inn i avhør og formidler påstander av faktisk art.

Den mest sentrale problemstillingen oppstår når kommentatorene gjengir uriktige påstander der vurderingene baseres på et skjevt og mangelfullt kildegrunnlag. Da blir også vurderingene som formidles preget av manglene i faktagrunnlaget.

4.4 om å ikke gå lenger i overskrifter enn det er dekning for i stoffet

Vi viser til redegjørelse om overskriften i VGTV-innslaget, under klagens punkt 4.

4.5 om å unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje

Ved et skjevt og ubalansert utvalg av fakta, fiksjonspregede og fornuftstridige fremstillinger av hendelsesforløpet, dokumenterbare feil og manglende mulighet for kontradiksjon, risikerer Viggo Kristiansen å bli forhåndsdømt. Vi påpeker at fiktive hypoteser og uriktige opplysninger om straffesaker i mediene kan feste seg og få svært negative konsekvenser, også for tiltalte som frikjennes.

4.7 om varsomhet ved omtale av saker som er på et tidlig stadium av etterforskning

Vi viser til innledningen. VG tar ikke tilstrekkelig hensyn til at Viggo Kristiansens sak var gjenåpnet og under ny etterforskning da VG lanserte spekulative hypoteser om hendelsesforløpet – og ikke gav Kristiansen anledning til imøtegåelse.

4.13 om å rette og beklage feil raskest mulig

VG brukte en uke på å legge inn en «presisering» i Krimpodden. Presiseringen inneholdt ingen beklagelse, den inneholdt ingen tilsvar og den var mangelfull. Senere endret VG presiseringen og la inn nye feil.

Innslaget i VGTV har aldri blitt rettet. Det er ikke lagt inn noen presiseringer eller tilsvar. VG fortsetter å lenke til videoen fra nye redaksjonelle saker. Dette til tross for at VG både skriftlig og muntlig har vært gjort kjent med våre innvendinger mot innholdet (jf. VVP pkt. 4.16).

4.14 om samtidig imøtegåelse

Kristiansen og hans forsvarere har ikke blitt forelagt opplysningene i programmene før publisering og har ikke blitt gitt anledning til å imøtegå noen av påstandene og korrigere feil.

Alvoret i påstandene ligger i at det som hevdes fra både åpne og anonyme politikilder, er ment å bygge opp under at kildene mener Kristiansen har begått barnedrap og at saken ikke skulle vært gjenåpnet.

Det er kilder i dette sakskomplekset som i årevis har kjempet innbitt mot gjenåpning.

Vi påpeker at dette ikke er en løpende nyhetsdekning, men at det dreier seg om to innslag hvor VG etter eget utsagn har jobbet over tid med sakene.

Advokat Sjødin ble intervjuet i Krimpodden. Da er det vanskelig å forstå at så alvorlige påstander mot Kristiansen ikke ble fremlagt for Sjødin. Slik kunne han ha kommet med imøtegåelse eller tilsvar.

4.15 om å gi rett til snarest mulig tilsvar

VG har ikke tilbudt Kristiansen tilsvar.

4.   Innholdet det reageres mot i Krimpodden

Nedenfor er en oversikt over de viktigste uttalelsene og påstandene det reageres mot. Dette er ikke uttømmende. Det sentrale er manglende kildebredde og faktakontroll, samt manglene samtidig imøtegåelse.

 • Ivar Fahsings påstand om at Andersens tilståelse i hovedtrekk støttes av spor i saken.

Dette er en alvorlig påstand som rammer Viggo Kristiansen fordi Andersens forklaring i praksis er det eneste bevis mot Kristiansen. Fahsing får ikke spørsmål om hvilke spor han mener at støtter Andersens forklaring og ingen motforestillinger synliggjøres. Dette er særlig kritikkverdig når DNA-bevisene nå står annerledes enn da Kristiansen ble dømt og fordi dette var eneste spor som den gang ble fremlagt til støtte for Andersens forklaringer.

 • Påstanden om at Andersen og Kristiansen samkjørte forklaringer og ga hverandre alibi

At Andersen og Kristiansen har gitt enkelte sammenfallende opplysninger, beviser på ingen måte samkjøring av alibi når det samtidig er en rekke forhold hvor de forklarer seg helt forskjellig og motstridig. Det riktige er at når forklaringene ses opp mot hverandre, så vil man se at de ikke er samkjørte.

 • Påstanden om at Andersen og Kristiansen «synkroniserer seg veldig fra kl. 19.30 og dette med ‘Elvis’»

I hele denne sekvensen bygger VG sine uttalelser på uriktige påstander. Angående tidspunktene var det kun Andersen som endret sin tidsangivelse. Det er ikke grunnlag for å hevde at Kristiansen synkroniserte seg opp mot Andersen.

VGs spekulasjon om at «Elvis» kan være en oppdiktet person, er grunnløs. «Elvis» var en av personene som det ble tipset mye om. Andersens og Kristiansens forklaringer om «Elvis» skiller seg vesentlig fra hverandre, noe som igjen taler imot at de samordnet forklaringene.

Kristiansen forteller at det går et rykte om «Elvis», hvilket det beviselig gjorde. Kristiansen forteller hvem han har hørt ryktet fra, og det er ikke Jan Helge Andersen. Vedkommende som Kristiansen navngir, fortalte også om «Elvis» til politiet. For Andersens del har hans mor bekreftet at «Elvis» var et tema hjemme hos familien Andersen og det var Andersens søster som var opptatt av ham.

 • VGs påstand om at Andersen og Kristiansen forklarte seg om møtet ved Svarttjønn, fordi Kristiansen fikk vite at et vitne hadde fortalt om dette møtet til politiet.

Det er ikke dekning for VGs påstand om at vitnet (fritidsklubblederen) fortalte om dette møtet til politiet før Andersen og Kristiansen, eller at Kristiansen trodde at han hadde gjort det. Avhørene forteller at vitnet ikke fortalte om møtet i sitt første avhør. Vitnet forklarte seg først om dette da politiet senere oppsøkte ham på bopel og spurte om han hadde truffet flere ved Svarttjønn enn han tidligere hadde forklart. Det nye avhøret av vitnet skjedde etter at Andersen noe tidligere samme dag fortalte om møtet med vitnet til politiet.

Vi har i ettertid påpekt overfor VG at statsadvokaten i Agder i 2019 beklaget en uriktig fremstilling av disse forholdene overfor Gjenopptakelseskommisjonen.  Statsadvokaten la til grunn at det ikke var holdepunkter for å si at advokat Sjødins fremstilling av dette var feil. Like fullt er VG ikke villige til å rette feilen.

 • VGs generelle henvisning til hva «politiet hevder».

VG fremsetter flere påstander i form av generelle og anonymiserte uttrykk som «politiet hevder». Begrepet «politiet» viser til flere instanser og individer som har hatt med saken å gjøre i ulike faser.

Når VG referer anonymiserte politikilder og omtaler politiet i generelle termer uten å klargjøre hvilken rolle kilden har, eller hadde, skapes det et uheldig inntrykk om at dette også gjelder Oslo-politiet som nå etterforsker saken og som fortsatt ikke har konkludert eller «hevdet» noen ting som helst.

5.   Innholdet det reageres mot i VGTV-innslaget

 • Påstanden i overskriften om at mobilbeviset er omstridt

Det er ikke dekning for at mobilbeviset er omstridt. Viggo Kristiansens teledata har ikke blitt bestridt av noen parter. Det er heller ingen strid om hvilken basestasjon mobiltrafikken gikk over. Heller ikke basestasjonens dekningsområde er det noen faglig uenighet om. Både Telenor og Teleplan, som begge undersøkte dekningen, har gitt nær likelydende konklusjoner. Også den åpne politikilden, politioverbetjent Ingunn Wike, konkluderer på samme måte som Telenor og Teleplan. Hun er politiets egen spesialist på teledata.

 • Påstanden i overskriften om at VG undersøker beviset.

Heller ikke denne påstanden er det dekning for i innslaget. En undersøkelse av et bevis forutsetter at VG faktisk belyser hvilken betydning beviset har for saken.

VGTV kommer med en oppsiktsvekkende og feilaktig påstand at det finnes en teoretisk mulighet for at Viggo Kristiansens mobiltelefon slo inn på EG_A, “selv om han befant seg på åstedet”.

Dette er en påstand som savnet ethvert grunnlag i de tekniske målinger og beregninger som er gjort av både Telenor Mobil, Teleplan og andre eksperter på mobildekning.

Det sentrale vurderingstemaet for mobilbeviset er også hvordan Andersens forklaring står seg opp mot Kristiansens teledata. Dette belyser ikke VG i videoen. Hadde de belyst det, ville man sett at Andersens forklaring ikke kan stemme.

 • Påstanden om at Kristiansen kan ha sendt tekstmelding fra Svarttjønn klokken 18.57.

VG tar utgangspunkt i at politiet tar utgangspunkt i at drapshandlingene fant sted mellom klokken 19.00 og 20.00.

VG fremholder at Kristiansen må ha befunnet seg ved bommen ved Svarttjønn ca.  klokken 19.00, ettersom det kl. 18.57 ble sendt en melding fra Kristiansens mobil, formidlet over Eg_A.

 VG nevner ikke at Kristiansen mottok en SMS kl. 18.55. VG gjør heller ikke seerne kjent med at dette er i direkte motstrid med Andersens forklaring.

Andersen forklarte at han og Kristiansen forlot bommen ved Svarttjønn cirka klokken 18.10 (evt. 18.15) og var sammen i Baneheia, møtte ofrene og begikk drap før de skilte lag cirka klokken 20.00. Ikke på noe punkt i hendelsesforløpet til Andersen returnerte de til Svarttjønn. Ifølge Andersens forklaring skulle Kristiansen befunnet seg syd i Baneheia, altså på motsatt side av der VG mener han befant seg og lokket ofrene til åstedet cirka klokken 19.00.

Dersom VGs påstand skal kunne ha det minste snev av troverdighet om mobildekningen, så forutsetter det at Jan Helge Andersen og de to jentene blir lydig værende på åstedet mens Kristiansen er av sted til Svartjønn for å sende en SMS!

Dette har formodningen mildt sagt sterkt imot seg, ettersom Jan Helge Andersen påstår at han ble tvunget til å begå overgrep og drap, mens jentene neppe har blitt værende på åstedet sammen med Andersen for å vente på Kristiansens retur.

Et slikt forløp stemmer ikke med noen av Andersens forklaringer.

«En av dem lyver», sier VG, men istedenfor å belyse det spørsmålet opp mot Kristiansens mobildata, fjerner VG de første 45-50 minuttene i Andersens forklaring. Deretter presenterer VG et annet hendelsesforløp enn det Andersen har forklart til politiet og til retten. Kristiansen sender og mottar i alt fire tekstmeldinger i tidsrommet 18.10 – 20.00.

Alle meldingene er formidlet over mobilbasen som har dekning hjemme hos Kristiansen, men som ikke er blant basene som dekker åstedet eller området i Baneheia hvor Andersen hevder at de to oppholdt seg. Dermed er det klart at Kristiansens forklaring støttes av de tekniske spor i saken og at Andersens forklaring ikke stemmer. Å la det henge i luften («En av dem lyver») at begge kan ha snakket usant, blir ødeleggende for Kristiansen, når VG presenterer dette så spekulativt.

De to første meldingene klokken 18.55 (inn) og 18.57 (ut) er åpenbart besværlige for Andersen. Han forklarte at de frem til da hadde befunnet seg utenfor den aktuelle mobilbasens dekningsområde i cirka 45 minutter, og at de på dette tidspunktet møtte drapsofrene lenger syd i Baneheia. Dette nevner ikke VG. Isteden plasserer VG Kristiansen ved Svarttjønn hvor VG burde ha forstått han ikke kan ha vært..

 • Tilpasning av fakta

Istedenfor å starte hendelsesforløpet fra begynnelsen og holde de domfeltes forklaringer opp mot mobilbeviset (som VG hevder at de har undersøkt), så starter VG presentasjonen på åstedet, midt i handlingsforløpet, og går deretter tilbake til Svarttjønn for å måle hvor lang tid det tar å gå den strekningen.

Krimkommentator Øystein Milli påpeker også at Kristiansen må ha gått motsatt vei. Gjennom å starte midt i hendelsesforløpet ser VG bort fra en rekke påstander fra Andersen, som har stått sentralt i bevisførselen. Eksempelvis at Andersen og Kristiansen angivelig observerte barna fra en høyde ti minutter etter at de forlot Svarttjønn, deretter så etter teltplasser i en halvtime.

Selv om VG unnlater å si dette, må det nødvendigvis ha tatt en del tid å bevege seg til et sted der man kan observere ofrene og deretter lokke dem til åstedet. Dette ser VG bort fra i sin fremstilling og konstruerer i stedet en fiksjonsfortelling der Viggo Kristiansen ikke møter drapsofrene før han er på åstedet. I VG-fortellingen forlater han åstedet i en lang periode (for å bruke mobiltelefonen) mens han samtidig kontrollerer tre personer og begår voldtekt og drap.

Opp imot VVP-plakaten er problemet at åpenbare innvendinger ikke blir skikkelig synliggjort av VG. Det synliggjøres ikke at fortellingen er i strid med Andersens forklaring og at Kristiansen bestrider fremstillingen. Kristiansen gis ikke mulighet til å imøtegå eller kommentere innholdet i fremstillingen.

Vi mener det er åpenbart at denne type diktning om en pågående alvorlig straffesak ikke er forenelig med god presseskikk.

6.   Innholdet det reageres mot i VGs presisering

Etter å ha blitt skriftlig og muntlig kjent med våre innvendinger mot programmene, laget VG en presisering som ble lagt inn i Krimpodden uka etter publisering.

Overfor VG har vi påpekt at de ikke har beklaget feilene, at det ikke ble skikkelig opplyst hva som var feil og at flere påpekte forhold ikke var tatt inn i presiseringen. Senere endret VG presiseringene på nytt, men i den nye presiseringen fortsatte VG å vise til anonyme politikilder. VG legger nå inn nye feil.

VG hevder nå at det er uklart om et vitne (fritidsklubblederen) informerte politiet om et møte med Andersen og Kristiansen ved Svarttjønn på drapsdagen. Dette påstår VG til tross for at avhørsprotokollene viser at han ikke ga slik informasjon til politiet før politiet oppsøkte ham hjemme og spurte om møtet. Igjen en feil som går i Kristiansens disfavør.

Kristiansen sendte fire tekstmeldinger i tidsrommet da Andersen hevder at de befant seg i Baneheia, møtte ofrene og begikk drap, ikke tre tekstmeldinger slik VG sier i Krimpodden.

Istedenfor å rette opp dette, hevder VG i sin nye «presisering» at Kristiansen hadde to tekstmeldinger i tidsrommet mellom klokken 19.00 og 20.00 da politiet mener at drapene ble begått. Dette fremstår for oss som en bevisst omgåelse av et sentralt bevis i saken, og vi opplever det som alvorlig.

Det VG gjør er å bruke semantisk ordkløveri for å kunne fjerne de to tekstmeldingene klokken 18.55 og 18.57. Istedenfor å belyse sammenhengen mellom de fire meldingene og Andersens forklaring for lytterne, skyver VG to høyst relevante meldinger ut av fortellingen.

For å få dette til må VG se vekk fra at tidsrommet for drapene kun er et anslag fra politiet, og at det i alle sammenhenger er angitt fra cirka klokken 19.00. VG må også se vekk fra de første 45 minuttene av Andersens forklaring om at de gikk inn i Baneheia cirka klokken 18.10. Det er påfallende at VG går til slike ytterligheter for å få vekk to meldinger som ligger tett opp til klokka 19.00.  

Vi ser dette i sammenheng med VGTV-innslaget, hvor VG fjerner de første 45 minuttene i Andersens forklaring for å kunne plassere Viggo Kristiansen ved bommen ved Svarttjønn klokken 19.00. Vi kan ikke forstå annet enn at dette gjøres med hensikt og mot bedre vitende, for å dekke over gjentagende og feilaktig journalistikk og for å unnlate å selv påpeke egne feil.

7.   Forsøk på minnelig løsning

Vi har klaget på innslagene samlet, både skriftlig og muntlig til VG.

Underveis i prosessen har vi hatt møte med VG, hvor også ansvarlig redaktør Gard Steiro deltok. På møtet gikk VG langt i å innrømme brudd på god presseskikk, men innrømmelsene bøter ikke på skaden for Kristiansens del når det skjer bak lukkede dører og feilene ikke rettes utad på en ordentlig og raus måte.

Vi ble tilbudt å få publisert en kronikk med vårt syn på VGs dekning. Det har vi takket ja til, men dette er ikke det samme som imøtegåelse og tilsvar.

Mediekritikk behøver ikke å falle heldig ut for den som kritiserer pressen. Ikke minst kan det være egnet til å trekke mer oppmerksomhet mot programmene vi reagerer på. Når innslagene fortsatt inneholder feil og ikke inneholder tilfredsstillende rettelser eller tilsvar, er dette uheldig.

7 tanker om “Viggo Kristiansen klager VG til PFU – les klagen her

 1. Jeg håper at dere når fram deres klage til PFU.

  krimpodden@vg.no siste innlegg var rystende og veldig beklagelig. De har fortsatt ikke skjønt at vi står overfor norgeshistoriens største justismord!!

  Mvh
  Hugo Mortensen
  Siviløkonom
  1344 Haslum

  Liker

 2. God og grundig klage, håper dere får medhold.

  Et spørsmål bare, det står i klagen at «Kristiansen sendte fire tekstmeldinger i tidsrommet da Andersen hevder at de befant seg i Baneheia, møtte ofrene og begikk drap, ikke tre tekstmeldinger slik VG sier i Krimpodden.»

  Dette stemmer vel ikke? Det riktige er vel at Kristiansen sendte to og mottok to tekstmeldinger i det aktuelle tidsrommet?

  Liker

  1. Det er riktig. Det står imidlertid «sendte og mottok» under punktet i klagen som omhandler tekstmeldingen.

   Liker

 3. Hjertet mitt klarer ikke å la denne uretten fortsette – jeg er fullstendig overbevist og har vært det i lang tid … jeg må fortsette med å protestere: Det er gått langt, langt over «på høy tid» at uretten mot denne mannen(VK) stopper! En dag, snart, og den dagen er jeg overbevist om at veldig snart kommer, er det mange som vil måtte senke blikket, og si, om ikke annet enn bare til seg selv: «Hva er det vi har gjort mot denne mannen?» Og «Hva er det vi har skrevet?» Inkludert vg … Verdens Gang … som må ha glemt å ta på brillene!

  Liker

 4. Ser i dagnes aviser at bistandsadvokatene til foreldrene til de to jentene , ikke er fornøyd med avhørene av Viggo. Er det full lekkasje av disse dokumentene ? Ikke rart at saken har kommet ut av kontroll for påtalemyndighetene. Ser et uformelt påtalesett , som virker ved siden av det formelle. Håper at noen setter en stopp for denne praksisen. Ødeleggende for rettsvesenet.

  Med vennlig hilsen

  Kjell Nilsen

  Liker

  1. Bistandsadvokatene har tilgang både på avhørene av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. De er ikke fornøyd med avhørene av Viggo Kristiansen.

   Liker

 5. «Vi studerer det vi ser, og det er ikke alltid det vi ser, virkelig eksisterer.» (Fra «Brida, Coelho) Men det jeg mener med dette, er «kunsten» å se et menneske for den han/hun er … og ikke det som vi i årevis har blitt fortalt at han/hun er … «er». Jeg tenker på å «ha øyne til å virkelig se» … Jeg tror virkelig på at i denne saken, som nå igjen blir sett på … så har kunsten å se et menneske som den han/hun er … falt helt igjennom som en eneste stor fiasko! Men nå … kanskje i hvert fall «noe» kan rettes opp igjen … Som litt verdighet …

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close