VG til frontalangrep på Arvid Sjødin og Terje Helland

I siste replikk til Pressen Faglige Utvalg, som Viggo Kristiansen ikke har anledning til å svare på, kommer VG med sterke påstander i et frontalangrep på advokat Arvid Sjødin og støttegruppens Terje Helland. Les hele VG´s replikk her. Les også advokat Sjødins epost direkte til ansvarlig redaktør Gard Steiro med hans reaksjoner på replikken.

VG´s sluttreplikk til Pressens Faglige Utvalg:


Pressens Faglige Utvalg

Pressens hus Skippergata 24
0154 Oslo

SAKS-ID 16376: Viggo Kristiansen mot VG – Replikk

Klagers replikk bringer ikke momenter som har betydning for den presseetiske vurderingen. Vi redegjorde i vårt tilsvar for VGs vurderinger og arbeidsprosesser. Punkt for punkt argumenterte vi for at påstandene om presseetiske brudd var uriktige. Det gjelder fortsatt.

Likevel er det nødvendig å kommentere noen nye påstander i Terje Hellands replikk fordi de ikke medfører riktighet.

På side åtte i VGs tilsvar skrev vi at en journalist tok kontakt med Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin den 29. september. Sjødin fikk da vite hvilke presiseringer VG ville foreta etter reaksjonene som var kommet mot Krimpodden. I samtalen uttrykte Sjødin at han var fornøyd med presiseringene. I sin replikk skriver Helland at “Sjødin erindrer ikke at han OK’et korrigeringene”.

Telefonloggen til Håvard Kristoffersen Hansen dokumenterer den seks minutter lange samtalen han hadde med Sjødin klokken 16.05, og hvis Helland refererer Sjødin riktig, om at advokaten ikke “erindrer” hva de snakket om, så kan vi forsikre at VGs journalist gjør det.

I saker som omhandler Kristiansen er hans forsvarer en primærkilde. Arvid Sjødin var intervjuet i podkasten. Han svarte på klientens vegne. Derfor var det naturlig å kontakte Sjødin for å sjekke om presiseringene våre var tilstrekkelige.

Det er underlig at Terje Helland hevder at Sjødin ikke “var en del av klageprosessen”.

Vi har fra VGs side hatt dialog med Arvid Sjødin gjennom hele prosessen, og han har vært på kopi på de fleste e-poster mellom klagerne og VG helt siden vi fikk et “varsel om PFU-klage..”

Arvid Sjødin var naturligvis også inkludert i våre invitasjoner til møtene vi har hatt, noe som dokumenteres av e-mailene mellom oss helt fra starten. Her er bare et av flere eksempler.

Advokatenes involvering fremgår også av Hellands egen oppsummering av vårt møte:

På side fire i tilsvaret skriver Terje Helland: “I et møte den 2. desember trakk VG tilbudet om en kronikk fordi vi klagde dem inn til PFU”.

Det medfører selvsagt ikke riktighet. Vi forholder oss profesjonelt til alle som klager på oss. VG svartelister ikke dem som benytter sin rett til å be PFU vurdere vår journalistikk. Alle er til alle tider velkomne til å sende VG kronikker og kritiske kommentarer. Slike innlegg blir underlagt vanlig redaksjonell behandling. Vi vurderer relevans, kvalitet, lengde, driver faktakontroll og vurderer om anklager utløser rett til samtidig imøtegåelse. Dette har klagerne fått opplyst i møtene vi har hatt med dem.

Hvis en kronikk fra Viggo Kristiansen og hans støttespillere hadde vært en del av en minnelig ordning, ville det forpliktet VG på en annen måte. Da ville det selvsagt vært en forutsetning at innlegget ble publisert i tråd med det som var avtalt. VG tilbød – som vi skrev i vårt tilsvar – å forplikte oss til å gi en kronikk fra Viggo Kristiansen bred distribusjon og eksponering på VGs flater, i tillegg til å lenke til den i Krimpoddens kontoer i sosiale medier. Det var klager som takket nei til dette.

Vi mener å ha vist mye tålmodighet i prosessene med klager. VG har presisert en rekke detaljer i våre publiseringer, langt mer enn vanlig i tilsvarende saker. Støttegruppen har fått gjentatte muligheter til å presentere sine synspunkter for våre lesere og lyttere. VGs dialog med Viggo Kristiansens advokat har vært saklig og profesjonell. Vi forstår hverandres roller. Støttegruppen gjør utvilsomt en viktig jobb. Vi anerkjenner deres innsats, men må konstatere at vi har ulike syn på journalistikk og presseetikk.

Vår påstand står fast. VG har ikke brutt god presseskikk.

Med vennlig hilsen

Gard Steiro

Ansvarlig redaktør, VG


Nedenfor følger advokat Arvid Sjødins epost til ansvarlig redaktør Gard Steiro med hans umiddelbare reaksjoner på VG´s sluttreplikk:


Att:    Ansvarlig redaktør Gard Steiro

Det er med stor skuffelse og sjokk jeg får oversendt deres siste replikk til PFU i forbindelse med klagen Terje Helland etter fullmakt av Viggo Kristiansen har sendt inn. At dere synker så dypt og i praksis kaller meg og Helland for løgnere, er rett og slett ikke tålelig. Jeg finner det derfor nødvendig å knytte noen kommentarer til dette direkte til deg.

Håvard Kristoffersen Hansens plutselige telefonlogg

Når Terje Helland skrev «Sjødin erindrer ikke at han OK’et korrigeringene», var det mer for å slippe å si rett ut at ansvarlig redaktør Steiro og journalisten lyver. Vårt ønske var å ha fokus på de presseetiske bruddene til VG og ikke noe annet. Polemikk og påstander om løgn, vil fort endre fokus tenkte vi. Det viser seg å være en feilvurdering.

I tillegg til at jeg vet at jeg aldri OK’et noen ting i denne samtalen, så vet jeg også at jeg mange ganger i løpet av prosessen ble spurt av Helland om akkurat dette. Han ville forsikre seg om at klagen ikke inneholdt noe vi ikke kunne stå inne for. Jeg sa, som sant er, at jeg IKKE hadde godkjent noen ting som helst.

Det er to forhold som klart viser at det er jeg som snakker sant og ikke VG.

For det første; hadde jeg sagt til Helland at jeg hadde godkjent VG’s (mangelfulle) korrigeringer, så hadde dette ikke blitt en del av klagen.

For det andre; hadde VG, og Håvard Kristoffersen Hansen, vært av den oppfatning at VG hadde fått aksept for presiseringer, så hadde dette selvsagt vært tema i samtaler og møter med Helland i etterkant. Det var det aldri.

Dette viser at VG, selv i en klageprosess for VG’s brudd på presseetikk, er villig til å konstruere en historie for å oppnå sine mål. Alt tyder på at VG først sent i klageprosessen har sjekket Kristoffersen Hansens telefonlogg og bestemt seg for å si «vi sier at Sjødin godkjente presiseringene i denne samtalen!».

Det VG hevder er usant.

Klageprosessen

Jeg var aldri en del av klageprosessen og det vet VG veldig godt. Jeg sa det til og med til Håvard Kristoffersen Hansen i vår telefonsamtale og viste ham til Helland og Tronsrud. Samtalene om presiseringene startet også med Tronsrud, så VG kan aldri ha vært i tvil hvem de skulle forholde seg til.

Viggo Kristiansen er omgitt av en gruppe frivillige. Disse er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Vi møtes ikke daglig på kontoret, slik man gjør i «Norges største mediehus». Derfor informerer vi hverandre med hjelp av kopier av eposter. Bare sånn kan vi holde oversikt.

Terje Helland, som av Viggo Kristiansen er gitt fullmakt til å lede denne prosessen, står selvsagt fritt til å drøfte denne med hvem han vil. Og det er selvsagt naturlig å informere meg og Gulstad som er Viggo Kristiansens advokater. VG har uansett plikt til å forholde seg til den Kristiansen har gitt fullmakt og den som initierte samtalen om presiseringene (Tronsrud).

VG’s forsøk på avsporing

Som den profesjonell part i denne klageprosessen vet VG veldig godt hva de gjør. Ved å kalle meg og Helland for løgnere, vil de forsøke å rette oppmerksomheten bort fra det denne saken gjelder.

Denne saken gjelder VG’s:

 • Gjentatte brudd på retten til samtidig imøtegåelse
 • Manglende tilsvar
 • Ukritisk bruk av anonyme kilder
 • Ukorrekt journalistikk
 • Mangelfulle og feilaktig korrigeringer
 • m.m.

Bare en liten del av klagen gjelder altså de mangelfulle og feilaktige presiseringer VG nå forsøker å gjøre til et hovedpoeng.

Vi er imidlertid trygge på at PFU ser den avledningsmanøveren som VG her prøver seg på og konsentrerer seg om vår vel dokumenterte klage på VG’s brudd på god presseskikk.

VG straffer Viggo Kristiansen fordi han klager til PFU

I møtet 20. oktober mellom VG og Helland/Tronsrud, et møte som vi har lydopptak av, ble vi tilbudt å skrive en kronikk i VG. Det var til og med tema om det var noen betingelser. I møtet takket vi ja til dette, men presiserte at dette ikke på noen måte vil reparere de grove bruddene på god presseskikk VG hadde begått. I Hellands oppsummering av møtet, som ble sendt på epost like etterpå, er det et eget kulepunkt som sier:

 • VG gir uttrykk for at vår kritikk av VGs journalistikk bør publiseres overfor VGs lesere. VG ønsker derfor at vi skriver en kronikk som publiseres i VG, VG-nett og på Krimpoddens Facebook-sider. Dette tilbudet takker vi ja til.

Så, plutselig 1. desember, like før vi skulle ha møte om «Minnelig Ordning» kommer det en epost fra VG’s Øyvind Næss hvor han sier:

«Vi har foreslått – som en av mulighetene i en minnelig løsning – at dere tilbys plass på våre plattformer til å nå ut til det brede lag av befolkningen med deres syn og om ønskelig også kritikk av VG. Vi opplever at det er blant forslagene vi ikke har fått respons på fra dere, og som vi tenkte vi kunne diskutere i møtet vi har invitert til.»

Dette oppfattes umiddelbart av oss som et spill fra VG’s side og Helland svarer, samme dag, dette i epost:

Når det gjelder deres tilbud om at vi tilbys plass på deres plattformer og at dere ikke har fått respons på dette, så må dere nesten klargjøre litt hva dere mener med det.

Både under vårt møte og i epost fra meg 22.10.21 har vi gitt respons og sagt ja til tilbudet om å skrive en kronikk om VGs håndtering av saken.

Denne epost ble aldri besvart. Noen dager senere, i videomøte, trakk VG så tilbudet om kronikkplass fordi Viggo Kristiansen ikke ville trekke klagen.

VG’ brudd på god presseskikk

Som nevnt over, så handler denne saken ikke om innholdet i en nå fremgravd samtale med meg. Det handler om VG’s mange og grove brudd på god presseskikk. Dette er dokumentert i klagen som, heldigvis, ikke står og faller på Håvard Kristoffersen Hansens telefonlogg og VG’s kreative etterpåklokskap om hva som ble sagt i samtalen.

For øvrig viser jeg til klagen som jeg mener står seg veldig godt

Med hilsen

Arvid Sjødin

Advokat

Tlf:  51 84 20 60

Mobil: 90 52 44 05

Postboks 860 sentrum

4004 Stavanger

6 tanker om “VG til frontalangrep på Arvid Sjødin og Terje Helland

 1. Hele denne saken fører mine tanker hen til noe annet som jeg nylig har lest: «… Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, … og senere: … en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe.»
  Vel … dette er jo veldig triste ord og setninger, men nå lurer jeg på om VG forstår min symbolikk (hvis de engang forstår at dette faktisk er en del av verdens, nei … ikke verdens gang, VG … men et symbol for hele verden angående lidelse. De bør virkelig ta inn over seg: «Hva er det egentlig vi gjør nå, og forårsaker av videre smerte?»

  Liker

 2. Og så videre … så vidt jeg kan se … se blir nå sentrale personer som i årtier har stått ved en manns side – en uskyldig mann, som flere og flere tror på. Men nå … de blir angrepet for sitt arbeide – for sannheten!

  Liker

 3. Det er ikke bare på denne saken den bør legges inn en klage! Jeg synes dere bør sende en orientering til lokalavisen. I dagens FVN, så har de en kronikk.

  Bildet som er brukt er bildet av statsadvokatene som faktisk jobber med saken. Og så har kronikken fått overskriften » Bevisene tilsier at det må reises ny sak».

  Det er lenge siden jeg har sett så totalt feil bruk av bilde. Ved første øyekast så trodde jeg nå at statsadvokatene har konkludert, og at de nå vil gå for ny sak i retten!
  Når man så ser at det er en kronikk, og får lest den, så viser det seg at det er fra en uavhengig person som ikke har noen relasjon til etterforskingen.

  Folk må gjerne få uttrykke sine meninger, og argumentere for sitt syn, det er helt ok, men avisen bør jo ha ett ansvar i forhold til forsøk på villeding. Dette skal journalister og deskfolk være godt drillet på. Selv en ikke-journalist ville sett at dette ikke var ett godt bildevalg. Dette vil jeg anse som villedning, muligens villet villedning.

  PS: Helt utrolig at noen faktisk i fult alvor velger å komme med en slik kronikk nå! Det er nesten litt vondt å lese på vedkommendes vegne. Hva om ( -…eller spørsmålet om når) påtalemyndigheten går for full frifinnelse?

  Liker

 4. Så ofte har jeg bedt om å få se «sannheten» i denne saken, selv da jeg satt i ei kirke og hørte på en av de nærmeste pårørende. Alt er så hjerteskjærende vondt, for så mange, ikke minst for de pårørende, selvsagt. Men mitt engasjement brenner mest for Viggo … fordi jeg føler meg så overbevist om at han «ikke var der» … og fordi jeg tror han står overfor en livslang kamp, uansett … Ikke minst i Kristiansand … om Gud Selv … eller hadde sendt noen av sine engler for å fortelle sannheten … så ville nok fortsatt mange valgt å ikke tro … på det.

  Liker

 5. Så ofte har jeg bedt om å få se «sannheten» i denne saken, selv da jeg satt i ei kirke og hørte på en av de nærmeste pårørende. Alt er så hjerteskjærende vondt, for så mange, ikke minst for de pårørende, selvsagt. Men mitt engasjement brenner mest for Viggo … fordi jeg føler meg så overbevist om at han «ikke var der» … og fordi jeg tror han står overfor en livslang kamp, uansett … Ikke minst i Kristiansand. Og selv om Gud Selv hadde kommet for å fortelle … eller hadde sendt noen av sine engler for å fortelle sannheten … så ville nok fortsatt mange «valgt» å ikke tro … på det.

  Liker

 6. En kommentar fra en sørlending, og Coelho: «Dette er det vanskeligste øyeblikket i et menneskes liv. Når det er vitne til Den gode strid og føler seg ute av stand til å forandre livet og kjempe.» Men nå … Viggo … er det endelig din tur til å gjøre noen TREKK … Og jeg ønsker deg så mye «alt godt» … Hilsen «en venn» …

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close